نویسنده = کریم پور ریحان، مجید
1. تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 43-51

مجید کریم پور ریحان؛ مطهره علیزاده؛ صادق کمالیان