نویسنده = زبردست، اسفندیار
1. تحلیل الگوی سطح‌بندی نظام شهری استان زنجان و ارائه الگوی بهینه نظام شهری

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 143-161

اسفندیار زبردست؛ جواد رحمانی