نویسنده = تاج، شهره
1. میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 163-168

شقایق اخوان تویسرگانی؛ شهره تاج؛ هما صالحی