نویسنده = ساروخانی، باقر
1. ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی


2. نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 193-205

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادر قلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی