نویسنده = قورچیان، نادرقلی
1. ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی