نویسنده = برهانی، کاظم
1. تحلیل فضایی سنجش میزان تکه‌تکه شدن شهری (محلات ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 255-266

کاظم برهانی؛ ابوالفضل مشکینی