نویسنده = تاریقلیزاده، هادی
1. مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر)

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 243-255

هادی تاریقلیزاده؛ حسن حسینی امینی؛ اسماعیل جباری