نویسنده = برنا، رضا
1. تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی


3. مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 21-37

فریده اسدیان؛ رضا برنا


4. ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کندال

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-18

رضا برنا؛ الناز حسن زاده شاه رضایی