نویسنده = ذکی، یاشار
1. تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 29-41

محمد زهدی گهر پور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین کوب؛ بهادر زارعی زارعی