نویسنده = پیشگاهی فرد، زهرا
1. تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان)

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 53-67

صادق بشارتی فر؛ اسماعیل قادری؛ زهرا پیشگاهی فرد


2. تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران)

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 223-248

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد