نویسنده = الفته، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 83-97

مرضیه الفته؛ مهدی سوادی