نویسنده = الفته، مرضیه
1. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 83-97

مرضیه الفته؛ مهدی سوادی