نویسنده = کاویانی راد، مراد
1. تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف