نویسنده = زیاری، کرامت اله
1. واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 23-40

محمد تقی حیدری؛ کرامت اله زیاری؛ ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا انبارلو


2. تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد