نویسنده = جان پرور، محسن
1. تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 289-310

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر