نویسنده = حبیبیان، هما
1. کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 311-324

هما حبیبیان؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری