نویسنده = تازش، یوسف
1. توانمندی های محیط طبیعی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

دوره 29، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 361-345

مسعود تقوایی؛ محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش