نویسنده = رضایی، محمدرضا
1. بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 411-426

رضا درویشی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس‌الدینی