نویسنده = سیلاخوری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 59-75

اسماعیل سیلاخوری؛ قربان وهاب زاده