نویسنده = خلیلی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 541-559

مهدی خلیلی؛ سید ابوالفضل رضوی