نویسنده = فلاح تبار، نصرالله
1. بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی