نویسنده = جدیدی، ناصر
1. جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 307-319

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی


2. جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 35-46

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی