نویسنده = عزتی، عزت اله
1. ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


3. بررسی موانع استراتژی مشترک انرژی (نفت و گاز) ایران با روسیه

دوره 19، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 35-50

عزت اله عزتی؛ محمد گل افروز