نویسنده = گودرزی، مجید
2. بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری (مطالعه موردی: محلة جلفا اصفهان)

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 115-128

مجید گودرزی؛ فاطمه نیکوبین بروجنی؛ مریم ملایی