نویسنده = رنجبر، محمدحسین
1. تجزیه و تحلیل راهبردها و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری شهر همدان با استفاده از مدل SWOT

دوره 22، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-72

محمدحسین رنجبر؛ مهدی باقری؛ انسیه خداوردیان