نویسنده = شاطریان، محسن
1. ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 109-126

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ رعنا قنبری


2. تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر

دوره 21، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 19-40

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور