نویسنده = کیانی سلمی، صدیقه
1. ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 109-126

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ رعنا قنبری


2. بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهری شهروندان اصفهانی به همراه ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 83-99

محمد بهرامی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ امید صدرزاده خوئی