نویسنده = فنایی، راضیه
1. شناسائی الگوهای همدید بارش‌های سنگین در حوضه بهشت آباد

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 339-356

مجید منتظری؛ راضیه فنایی