نویسنده = پیشگاهی فر، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 357-376

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فر