نویسنده = پیشگاهی فر، زهرا
1. تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 357-376

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فر