نویسنده = کاربخش، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش