نویسنده = کاربخش، حسن
1. ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش