نویسنده = حاجی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 351-367

سعدی محمدی؛ چنور محمدی؛ مهسا حاجی