نویسنده = حاجی، مهسا
1. تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 351-367

سعدی محمدی؛ چنور محمدی؛ مهسا حاجی