نویسنده = شیبانی امین، عیسی
1. اولویت‌بندی مولفه‌های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان)

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 77-88

محمد غلامی؛ عیسی شیبانی امین؛ اسماعیل صفر علیزاده؛ رباب حسین زاده