نویسنده = شباب مقدم، عبدالمجید
1. بررسی رفتار زمانی - مکانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 89-101

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم