نویسنده = حاجیان، علیرضا
2. مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان