نویسنده = غضنفرپور، حسین
1. اولویت‌بندی صنایع دستی استان کرمان TOPSIS با استفاده از تکنیک

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 35-51

حسین غضنفرپور؛ مسلم قاسمی