نویسنده = قائمی‌راد، طیبه
1. تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد