نویسنده = گنجی پور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر

دوره 6، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 19-40

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور