نویسنده = رحمتی ملایی، علی
1. تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

دوره 21، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 99-108

حسین مجتبی زاده؛ علی رحمتی ملایی؛ معصومه رحمتی ملایی؛ سونا شاهی پور