نویسنده = ظهوریان پردل، منیژه
1. تاثیرشرایط اقلیمی بر کشت گندم در شهرستان دزفول

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 25-34

منیژه ظهوریان پردل؛ منوچهر جوانمردی؛ ماریا مکاری