نویسنده = جوانمردی، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرشرایط اقلیمی بر کشت گندم در شهرستان دزفول

دوره 5، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 25-34

منیژه ظهوریان پردل؛ منوچهر جوانمردی؛ ماریا مکاری