نویسنده = صدرزاده خوئی، امید
1. بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهری شهروندان اصفهانی به همراه ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 83-99

محمد بهرامی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ امید صدرزاده خوئی