نویسنده = رشیدی، مصطفی
1. مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس

دوره 19، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-18

محمد صادق یحیی پور؛ مصطفی رشیدی