نویسنده = خواجه، رضا
1. قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی

دوره 19، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 67-73

مرتضی کریمی کردآبادی؛ سید علی عبادی نژاد؛ رضا خواجه