نویسنده = ربیعی ابیانه، مریم
1. مدیریت هواپیماهای مستعمل در ایران با رویکرد حفظ منابع و کاهش ردپای کربن

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 307-318

علی دریابیگی زند؛ مریم ربیعی ابیانه؛ حسن هویدی