نویسنده = زینالی عظیم، علی
1. ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 445-458

مهسا فرامرزی؛ علی زینالی عظیم