نویسنده = زند مقدم، محمد رضا
1. تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 449-466

محمد شعبانی؛ محمد رضا زند مقدم؛ سعید کامیابی