نویسنده = علیمددی، مجتبی
1. تخصیص بهینۀ منابع آب با در نظر گرفتن اولویت‌های کاربران در استان قم

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 297-312

محمد حسین نیک سخن؛ سید مسعود طایفه؛ مجتبی علیمددی