نویسنده = طاهری، غلامرضا
1. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 365-380

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور