نویسنده = حامی، محمد
1. طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-148

محمد مهدی اسلامی مرزنکلاته؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی