نویسنده = سلطانی، علیرضا
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی)

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 507-521

علی خضرلوی اقدم؛ کریم حسین‌زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی


2. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر روی توسعه پایدار شهر تبریز با استفاده از شاخص EF

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-121

فرشته بابااوغلی؛ میرسعید موسوی؛ علیرضا سلطانی