نویسنده = امینی‌نژاد، غلامرضا
1. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر)

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-146

غلامرضا امینی‌نژاد؛ رضا حیدری؛ عنایت اله یزدان پناه